Korzystali¶my z dotacji unijnych:

- PHARE 2001
- PHARE 2002
- SAPARD
- SPOWKP działanie 2.3 na rozbudowę i
modernizacje przedsiębiorstwa
- Kapitał Ludzki działanie 6.1